WE ACT – Katılımcı Demokrasi Odaklı Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programına Davetlisiniz!

Başvuru Dönemi: 13 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023

Düzenleyen Kurumlar: ALDA (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği

Eğitim Süresi ve Kapsamı: 2 gün yüz yüze eğitim ve mentörlük

Sonrasında alt hibe programı kapsamında, program katılımcıları önceliklendirilerek yeniden çağrıya çıkılacaktır.

Bölge Merkez İlleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Van ve Samsun

Gelen başvurular değerlendirildikten sonra bahsi geçen 7 ilin 6’sı eğitim merkezi olarak seçilecektir.

Program Destekçisi: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Katılımcı demokrasinin işleyişini anlamak, vatandaşların sesini yönetimde duyurabilmelerini mümkün kılacağından sivil toplum kuruluşları için temel bir gereklilikliktir. Karar alma süreçlerine katkıda bulunma kapasitesi, savunmasız grupların ihtiyaçlarının ifade edilmesini ve buna yanıt olarak etkili ve kapsayıcı politikaların geliştirilmesini mümkün kıldığından, özellikle cinsiyet eşitliği söz konusu olduğunda gerekli bir kaynaktır.

AB tarafından finanse edilen ve ALDA (The European Association for Local Democracy) ile Daktilo 1984 Derneği işbirliğiyle uygulanan WE ACT (Siyaset ve Medyada Kadınları Güçlendirme) projesi, Türkiye yerel politikasında kadınların ve LGBTQIA+ topluluklarının temsilinin ve katılımının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2024 Türkiye yerel seçimleri çerçevesinde; proje, kadınlar ve/veya LGBTQIA+ toplulukları için çalışan sivil toplum kuruluşlarının, özellikle yerel ve katılımcı demokrasi alanında kapasitelerini geliştirmeye odaklanacak ve kurumları politika oluşturma/savunuculuk faaliyetlerinde güçlendirmeyi hedefleyecektir.

Aralık 2024’e kadar sürecek kapasite geliştirme programı, yerel ve katılımcı demokrasi üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim (Kasım-Aralık 2023) ile başlayacak, ardından yerelde katılımcı demokrasinin uygulanması odağında uzaktan mentörlükle devam edecektir (Ocak- Aralık 2024). Yüz yüze eğitim, programa katılacak sivil toplum kuruluşlarının katılımcı demokrasi kavramını ve araçlarını daha iyi anlamalarını sağlayacak; mentörlük ise sivil toplum kuruluşlarının uzman desteği ve rehberlikten yararlanmalarını sağlayacaktır.

Bu program aynı zamanda yerel seçimlere katılmayı planlayan kadın adaylara yöneliktir. Eğitimde katılımcılarının yarısının sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, diğer yarısının ise yerel seçimlerde aday olan kadınlar olması hedeflenmektedir. Eğitim programı yurttaş katılımı ve katılımcı demokrasi konusunu her iki perspektiften de (katılımcı karar alma süreçlerini uygulamayı amaçlayan seçilmiş temsilcilerin ve karar alma süreçlerine katılmayı amaçlayan vatandaşların ve sivil toplumun bakış açılarıyla) ele alacaktır.

Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ve kadın adaylar eğitime katılmaya davetlidir. Eğitimler, gelen başvurular göz önüne alınarak İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Van ve Samsun şehirlerinden seçilen 6’sında gerçekleşecektir.

Ek olarak 2024’te, sivil toplum kuruluşlarına yerel düzeyde projelerini ve faaliyetlerini finanse etmelerini sağlayacak bir alt hibe programı da başlatılacaktır. Eğitim programı için seçilen sivil toplum kuruluşları, bu hibe fonlarına erişim için öncelikli olacaklardır (lütfen bu konuda ayrı bir proje çağrısı başlatılacağını ve eğitime önceden katılımın proje başvurusunun seçilmesini garanti etmeyeceğini dikkate alınız).

Kimler katılabilir?

Program, aşağıda listelenen alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir:

Kadınlarve/veyaLGBTQIA+’ların hakları içinsavunuculuk yapan ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda ana öncelikli eylem planına sahip olan kurumlar / Ana eylem planının bu olmadığı durumlarda, kadınlar ve/veya LGBTQIA+’lar için hak savunuculuğu yapmayı ana amaca paralel bir öncelik olarak kabul eden ve/veya bu alanda faaliyet gösterme arzusu/planı olan kurumlar

Türkiye’de LGBTQIA+’larınhaklarına ve genel olarak cinsiyet eşitliğine yönelik olarak yerel düzeyde faaliyet gösteren kurumlar (en az 1 yıl aktif faaliyet gösterme şartı aranmaktadır)

Yerel yönetimlere katılım yaklaşımlarını geliştirmeyi ve bu anlamda uzman desteği almayı isteyen kurumlar

2024 Yerel Seçimleri’nde aday olacak kadın siyasetçiler (Kadın siyasetçiler “Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitim Programı” katılımcılarından seçilecektir. İlgili programın başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.)

Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşu ve 73 kadın siyasetçi, Kapasite Geliştirme Programına katılmak üzere seçilecektir. Her sivil toplum kuruluşu için bir temsilcinin yüz yüze eğitime katılması mümkün olacakken, uzaktan mentörlükte sivil toplum kuruluşunun istediği kadar temsilci/personel katılım sağlayabilir.

Katılım kriterleri nelerdir?
 • Sivil toplum kuruluşları, aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:
 • Cinsiyeteşitliği,kadınhaklarıve/veyaLGBTQIA+topluluk haklarına ilişkin geçmiş projeler ve etki alanı kapsamı
 • Yerel erişim alanlarının kapsamı ve yerel karar alma süreçlerini etkileme konusunda ilgili olmaları
 • Faydalanıcılar ve yerel topluluklarla bağlantı
 • Coğrafi dağılım
Katılımcıları programda neler bekliyor?

Program, seçilen sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine etkili bir şekilde müdahale edebilmeleri için aşağıdaki yol haritasıyla kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

 • Yerel katılımcı demokrasi süreçleri üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim Yerelde katılımcı demokrasinin uygulanmasına yönelik uzaktan mentörlük
 • 2024’te başlatılacak olan alt hibe programı kapsamında; cinsiyet ayrımcılığına karşı sivil ve temel haklar lehine yerel eylemleri desteklemek odağıyla kurumlara sağlanacak potansiyel finansman (Bu kapsamda ayrı bir proje çağrı süreci ve seçim prosedürü paylaşılacaktır.)

2 günlük yüz yüze eğitim aşağıdakileri amaçlamaktadır:

 • Sivil toplum kuruluşlarının katılımcı demokrasinin mekanizmaları hakkındaki bilgilerinin güçlendirilmesi (Ne zaman müdahale edilmelidir? / Müdahale politika planlamasının hangi aşamasında daha etkili veya kritik olacaktır?)
 • Vatandaşların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, görüşlerinin toplanması ve hakları için savunuculuk yapılmasına yönelik teknikler (dilekçeler, anketler…)

Eğitimin odaklanacağı konular aşağıda listelenmiştir:

 • İyi yönetişim kavramları: şeffaflık, hesap verebilirlik, etik Katılımcı demokrasi kavramları
 • Kilit paydaşların haritalandırılması
 • Katılımcı demokrasinin aşamaları (bilgilendirme, danışma, diyalog ve ortaklık) Politika döngüsü ve sivil katılımın dört aşamasının farklı aşamalarıyla nasıl kesiştiği Her aşamada kapsayıcı ve etkili katılımı sağlamak için araçlar ve stratejiler
Eğitimin ana çıktısı; katılımcıların, katılımcı demokrasinin uygulamalarını ve kavramlarını pratiğe dökerek, günlük çalışmalarına edindikleri bilgileri dahil edebilmeleri için bir yol haritası geliştirmeleri olacaktır. Teorik kavramlar, pratik egzersizler, grup çalışmaları, vaka çalışmaları ve katılımcı demokrasiyi teşvik etmek için pratik araçların sunumu ile birleştirilecektir.

2 günlük yüz yüze eğitimden sonra, yol haritası temel alınarak projenin geri kalan süresi boyunca katılımcılara uzaktan mentörlük verilecektir.

Mentörlük, faydalanıcılar için pratik bir destek aracı olarak yapılandırılacak ve katılımcıların özel ihtiyaçlarına göre planlanacaktır. Faydalanıcılarla birlikte şekillendirilecek olan mentörlük süreci, genel olarak şunları amaçlamaktadır:

 • Yüz yüze eğitim sırasında ele alınan konuları keşfetmek ve derinleştirmek
 • ALDA, Daktilo1984 veya dış uzmanlar tarafından sunulacak olan eğitimin konuları kapsamındaki örnekler, en iyi uygulamalar ve vaka çalışmaları incelemesi
 • Faydalanıcılara günlük çalışmalarında yardımcı olmak (örn. STK’lar kadın hakları hakkında bir savunuculuk eylemi düzenlemek istiyor, yerel otoriteler sivil toplum paydaşlarını içeren bir danışma toplantısı düzenlemek istiyor vb).

Uzaktan mentörlük, faydalanıcılar tarafından özellikle talep edildiğinde ya da gerek duyulduğunda tüm katılımcılar için birleştirilebilecektir.

Mentörlük programının ayrıntılarını ve zaman çizelgesini, yüz yüze eğitimin sonunda ALDA ve faydalanıcılar ortaklaşa kararlaştıracaktır.

Lojistik ve maliyetler

WE ACT Katılımcı Demokrasi Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programı, seçilen faydalanıcı sivil toplum kuruluşları için tamamen ücretsizdir ve Türkiye’nin 7 farklı bölgesini kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Gelen başvurular değerlendirildikten sonra aşağıdaki 7 ilden 6’sı eğitim merkezi olarak seçilecektir:

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Van ve Samsun

Programa katılmak üzere seçilen her sivil toplum kuruluşu temsilcisi, konumlarına en yakın şehirdeki yüz yüze eğitim oturumuna katılmaya davet edilecektir. Konaklama ve seyahat masrafları, yalnızca eğitimin düzenleneceği şehirlerin haricindeki katılımlar için karşılanacaktır. Eğitimin düzenleneceği şehirdeyseniz ve sizi ağırlamamızı gerektiren özel bir durumunuz varsa, bize weact@daktilo1984.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kadınlara yönelik “Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi” çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Nasıl başvurulur?

İlgilenen sivil toplum kuruluşlarını, Katılımcı Demokrasi Üzerine Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programı için hazırladığımız kayıt formunu doldurarak başvurmaya davet ediyoruz.

Başvurmak için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli tarihler:

 • Başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi: 31 Ekim 2023
 • Başvuru sonuçlarının ilanı: 3 Kasım 2023
 • Yüz yüze Eğitim: Kasım 2023 – Aralık 2023 arasında gerçekleşecektir
 • Uzaktan mentörlük: Ocak 2024 – Aralık 2024 arasında gerçekleşecektir
Program Hakkında & Bize Ulaşın
We Act Katılımcı Demokrasi odaklı Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programı, ALDA (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği tarafından sağlanmaktadır.

ALDA, Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi tarafından başlatılan Fransa merkezli bir organizasyondur. Yerelde katılımcı demokrasi, aktif vatandaşlık ve Avrupa, komşu bölgeleri ve tüm dünyada yerel otoriteler ve sivil toplum arasında işbirliği alanında tanınmış bir kilit paydaştır. Çoğunlukla katılımcı yöntemler ve merkezi olmayan işbirliği yoluyla faaliyet göstermektedir.

Temel bir unsuru olarak, ALDA, vatandaşların ve vatandaş gruplarının, yerel bağlamlarını iyileştirmeye yönelik girişimlerini destekler, bu değişikliği gerçekleştirmek için yerel otoritelerle köprüler kurar. Katılımcı demokrasi konusunda STK’lara ve Yerel Yönetimlere eğitimler sunar ve kazanılan becerilerin yerel yönetimlerde uygulanmasını destekler.

Ocak 2023’te başlatılan WE ACT projesi, Türkiye’de yerel düzeyde kadınların siyasi alandaki temsilini ve katılımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında desteklenen program ALDA ile Daktilo 1984 Derneği tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’nin 7 bölgesini kapsayan proje nihai hedefine ulaşmak için, 30 aylık bir süreye yayılmış 3 eylem hattı üzerinden şekillenmektedir:

 • 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin dört bir yanından aday olmayı arzulayan kadınları,etkili bir seçim kampanyası hazırlamaları ve seçildikleri takdirde iyi bir yerel ve katılımcı yönetim gerçekleştirmeleri hedefiyle, kapasite geliştirme odağında eğitim ve mentörlük sağlayarak güçlendirmek
 • Kadınlar ve/veya LGBTQIA+ toplulukları için çalışan sivil toplum kuruluşlarını, faaliyetlerinde ve politika yapma yönündeki savunuculuk çabalarında güçlendirmek
 • Kadın politikacıların medya görünürlüklerini arttırmak ve medyada cinsiyetçi söylem ile kalıplaşmış yargılarla mücadele etmek için medya mensuplarını desteklemek

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler