İKSV’nin “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı”na Başvurular Devam Ediyor

İKSV, Avrupa Birliği Desteğiyle, Türkiye Çapında Yeni Bir Destek Programı Başlatıyor

Ortaklaşa Hibe Programı’nın amacı kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ile belediyeler arasında işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmak. Proje, kültür-sanat sektöründeki STK’ların ve belediyelerin yerel düzeyde ortak projeler aracılığıyla yeni işbirlikçi uygulamaları keşfetmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında toplam bütçesi 1,3 Milyon € olan iki proje teklif çağrısı yapılacak ve STK’ların belediye ortaklığıyla geliştireceği projeler desteklenecek. Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) iştirakçi olarak katkı sağladığı projede, STK’ların ortaklık yapabilecekleri belediyelere ulaşmalarına aracılık etmek için açık çağrıların ilanından sonra birer “ortak arama” etkinliği düzenlenecek. Proje kapsamında hibe faydalanıcısı STK ve belediye temsilcilerine yönelik bir Öğrenme Programı da yürütülecek. Bu programda yer alacak eğitim içeriklerinin oluşturulmasında ve yurtdışından eğitmenlerin davet edilmesinde EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul ağlarıyla işbirliği yapılacak. Hibe programının, STK’lar ve belediyeler arasında işbirlikçi uygulamalar yoluyla kapsayıcı bir kültür sektörü oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ortaklaşa projesinin tasarımında, kültür-sanat sektöründeki farklı aktörler arasındaki işbirliği ve politika yapma süreçlerine sivil aktörlerin katılımı merkezi bir rol oynuyor. STK’lar ve belediyeler tarafından önerilen ortak projelerin ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli hakları gibi konuları kesişimsel bir yaklaşımla ele alması bekleniyor. Hibe programı kapsamında hayata geçirilecek projelerin, kurulacak ortaklıkların, uygulanan iyi örneklerin ve ortaya konulan her türlü kültürel ve sanatsal üretimin STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğinin bir çıktısı olması hedefleniyor. İKSV’nin 50 yıllık deneyimi ile hâlihazırda farklı disiplinlerde hayata geçirdiği festivaller, bienaller, işbirlikleri, eğitimler, içinde yer aldığı ulusal ve uluslararası ağlar, Ortaklaşa projesinin sonuçlarının yaygınlaştırılabileceği mecralar ve platformlar olarak hizmet edecek.

Ortaklaşa Hibe Programı’nın 3 ana hedefi bulunmaktadır:

 • Türkiye’de kültür-sanat alanını, STK’lar ve belediyeler arasındaki diyalog, işbirlikleri ve ortak projeler aracılığıyla güçlendirmek;
 • Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür profesyonellerini kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında güçlendirmek;
 • Katılımcı yerel kültür politikalarının oluşum sürecini desteklemek.

Ortaklaşa Hibe Programı’ndan beklenen sonuçlar:

 • Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliklerinden doğacak ortak kültürel ve sanatsal proje ve çalışmaların üretilmesi;
 • Kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesi;
 • Kültür-sanata eşit erişimi destekleyecek şekilde, yerelde kültürel ve sanatsal ortamın iyileştirilmesi;
 • Kültürel ve sanatsal etkinlikler, karşılaşmalar ve işbirlikleri için yeni ve/veya iyileştirilmiş alanların sağlanması;
 • Dezavantajlı grupların kültür-sanat erişimlerinin sağlanması;
 • Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğiyle kültür-sanatı kamusal alana taşıyarak kamusal alanın kültür-sanatla dönüşümüne katkı sağlanması;
 • Yerelde katılımcı kültür politikalarının geliştirilebilmesi için iletişim ağlarının ve yerel platformların oluşturulması;
 • Yerelde STK’lar ve belediyeler arasındaki etkileşimi teşvik etmek için diyalog ve istişare mekanizmalarının oluşturulması;
 • STK’ları kültürel planlamaya ve karar alma süreçlerine dahil edebilmek için STK’lar ve belediyelerin yer aldığı diyalog platformlarının kurulması.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:

Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibinin tüzel kişiliğe sahip olması;
 • Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi;
 • Kâr amacı gütmemesi;
 • Sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif) olması;
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir STK olması ve tüzüğünde ya da vakıf senedinde faaliyet alanları arasında kültür-sanatın yer alması;
 • Başvurulan projede Türkiye’den en az bir belediye (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) ortağı olması;
 • Projenin başvuru sahibi tarafından, proje ortağı ve/veya iştirakçilerle birlikte hazırlanması ve proje yönetiminden ve uygulanmasından başvuru sahibinin doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi.

Aşağıdaki hâlleri taşıyan başvuru sahipleri ve proje ortakları Ortaklaşa programından mali destek alamazlar:

1) Başvuru sahibi ve ortakları aşağıdaki durumlarda hibeden hariç tutulur:

i. Birden fazla fon kaynağından aynı projenin giderlerinin karşılanması;
ii. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak İKSV tarafından istenen bilgileri temin etmede yanlış beyanda bulunmak veya bu bilgileri temin etmemek;
iii. Mevcut veya daha önceki programların değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya İKSV’yi etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs etmek.

2) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar; yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar; söz konusu proje veya faaliyetine İKSV tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar;

3) İflas etmişler veya tasfiye hâlinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılarla anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

4) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

5) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararıyla mahkûm olanlar;

6) Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet nedeniyle hakkında kesin hüküm verilenler;

7) AB bütçesi tarafından finanse edilen bir satın alma prosedürü veya başka bir hibe prosedürüyle ilgili sözleşme yükümlülüklerine uymaması nedeniyle sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal ettikleri beyan edilenler;

8) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Başvuru Kuralları:

 • Son başvuru tarihi 12 Temmuz 2023, Çarşamba saat 18.00’dır. Sonrasında yapılan başvurular her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular, ortaklasa.iksv.org web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru formları ve bu formlara eşlik eden destekleyici belgelerin (bkz. “Destekleyici Belgeler” başlığı) değerlendirilmeye alınması için eksiksiz olması zorunludur.
 • Değerlendirilmek üzere iletilen başvuru üzerinde değişiklik yapmak veya ek dosya yüklemek mümkün olmayacaktır. Ancak proje ekibi başvuranla iletişime geçip ek bilgi ve belge isteyebilir. Bu durumda belgeleri istenen zamanda iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi başvurusunda, proje ortağı (belediyeler) ve/veya iştirakçilerinin görevlerini ve sorumluluklarını, varsa finansal işbirliklerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahibi, proje ortağı ve/veya iştirakçilerin kaşelenmiş ve imzalanmış beyan formları başvuruyla beraber taratılmış olarak iletilmelidir.
  Başvuran kurumla ilgili ıslak imzalı iletilmesi gereken belgelerin bu aşamada taranmış kopyalarının iletilmesi yeterlidir.
 • Bir STK, aynı açık çağrı döneminde başvuru sahibi olarak sadece bir başvuru yapabilir. STK ve belediyeler birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.
 • Başvuru sahibi, yapacağı hibe başvurusu kapsamında kişisel verilerini paylaşacağı ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve mevzuat uyarınca aydınlatılmış olduğunu, ilgili kişilerden kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin gerekli izinlerin alındığını ve İKSV tarafından bu belgelerin talep edilmesi hâlinde belgelerin derhal İKSV’ye teslim edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Son başvuru tarihi 

12 Temmuz 2023, Çarşamba saat 18.00

Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler