HaberlerHibe Duyuruları

Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) Türkiye’deki Yerel İnisiyatifler İçin Hibe Başvuruları Açıldı

0

Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) Türkiye’deki Yerel İnisiyatifler için Başvuru Rehberi (20.000 – 100.000 Avro)

Arka plan

CLIP 2, Türkiye’nin görece az hizmet alan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere ulaşarak destek sağlayan ve bu yolla, mültecilere ve Türkiye’deki ev sahibi toplumun dezavantajlı ve hassas durumdaki mensuplarına bütüncül ve ihtiyaca dayalı olarak özelleştirilmiş hizmetlerin sunulmasını amaçlayan çoklu donör yapısıyla finanse edilen bir projedir. GIZ’in 2019-2022 yılları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük STK’lere finansal ve teknik destek sunduğu Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) kapsamında edinilen deneyimleri temel almaktadır. LIFT’in uygulanması sırasında kazanılan öğrenme deneyimleri dikkate alınarak, GIZ hassas durumdaki hedef gruplara yönelik sunulan hizmetleri iyileştirmek için yine yerel inisiyatifleri ve STK’leri destekleyecektir. Uygulama ortağı kuruluşlar hizmetleri dört alanda sunacaktır:

 • Mültecilere ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve özel destek hizmetlerine yönelik hizmetlerin sağlanması
 • Yaygın eğitim alanında hizmetlerin sağlanması
 • Kültürlerarası anlayışın ve sosyal uyumun iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin sağlanması
 • Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak diğer kamu ve sivil aktörlerle işbirliği ve yönlendirme yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi.

GIZ, CLIP 2 çerçevesinde, CLIP projesinin ilk aşamasından çıkarılan derslere dayanarak küçük yerel kuruluşların kapasitelerini güçlendirmek, diğer kuruluşlarla ve kamu kurumları ile ilişkilerini iyileştirmek ve yerel ve bölgesel düzeyde karşılıklı öğrenme ve bilgi alışverişi için elverişli bir ortam yaratmak üzere bir akran destek yapısı uygulamaktadır. Seçilen tüm uygulama ortaklarının, öngörülen CLIP 2 Akran Destek Ağında, yani ADA Türkiye yapısında diğer küçük ve büyük STK’ler ve ilgili kamu paydaşlarıyla birlikte çalışması ve işbirliği yapması beklenecektir.

ADA Türkiye, en hassas durumdaki mültecilere (Afganistan, Irak, İran ve diğer ülkelerden gelenler dahil) ve ev sahibi toplumun mensuplarına ulaşmak için Türkiye’nin görece az hizmet alan bölgelerinde sosyal uyum, yaygın eğitim ve koruma alanlarında hizmet veren deneyimli STK’ler ve yerel inisiyatifler arasındaki başarılı işbirliğini kolaylaştırmaktadır.

ADA Türkiye, uygulama ortakları arasında çeşitli düzeylerde bilgi ve deneyim paylaşımına odaklanan bir “mentörlük” yaklaşımı kullanmaktadır. GIZ’in birlikte çalıştığı büyük ölçekli STK’lere, küçük ölçekli yerel inisiyatifleri desteklemeye ve güçlendirmeye hazır olabilmeleri için kapasite geliştirme konusunda özel destek verilmektedir. Bunlar bir araya gelerek bir “küme” oluşturmaktadır. Kuruluşun uzmanlığına bağlı olarak bu küme, yerel inisiyatiflerin yönetim, finans ve kurumsal gelişim alanlarının yanı sıra tematik alanlarda da kapasitelerini geliştirmektedir. Ayrıca CLIP 2, daha büyük STK’leri mentörlük rollerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilmeleri için desteklemekte ve güçlendirmektedir.

ADA Türkiye ayrıca, mevcut kamu hizmet yapılarıyla bağlantılı, ihtiyaç temelli ve yüksek kaliteli hizmetlerin sunulmasını desteklemektedir. Akran desteğini, işbirliğini ve ortak çalışmayı teşvik etmekte ve yenilikçi bir yaklaşım olarak farklı kapasitelere sahip uygulama ortakları arasında bağlantı kurmaktadır. Ek olarak, sivil toplum aktörlerini güçlendirmekte ve genel olarak kuruluşların kurumsal sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Amaçlar ve Yöntemler

Proje kapsamında, GIZ’in ‘konsept notu çağrıları’ ile görece daha az hizmet alan alanlarda, mülteciler ve ev sahibi toplumun dezavantajlı ve hassas durumdaki mensuplarına yönelik sunulan toplum temelli sosyal hizmetleri iyileştirmek isteyen, Türkiye’de kayıtlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi amaçlanmaktadır. GIZ, başvuru sahiplerini ayrımsız bir mülteci yaklaşımı izlemeye ve başvurularında Suriyelilerin yanı sıra Suriyeli olmayan sığınmacılara da yer vermeye teşvik etmektedir.

Proje kapsamında, proje bütçeleri 20.000 Avro ile 100.000 Avro arasında değişen yerel inisiyatiflerin seçilmesi hedeflenmektedir.

Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik olarak aşağıdaki tematik alanlarda başvurular alınacaktır. Her bir konsept notta, tematik alan (A) Koruma hizmetleri İLE (B) Yaygın Eğitim VE (C) Sosyal Uyum tematik alanlarından en az birine YER VERİLMELİDİR.

Aşağıda belirtilmiş olan hassas durumdaki hedef gruplardan birine destek sağlayan projelere öncelik verilecektir:

 • Risk altındaki çocuklar
 • Risk altındaki yaşlılar
 • LGBTQIA+
 • Ötekileştirilmiş gruplar
 • Engelli kişiler
 • Belirli yasal ve fiziksel koruma riskleri olan kişiler
 • Mevsimlik göçmenler
 • Bekar ebeveynler veya bakım veren kişiler
 • (Cinsel ve) toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları veya riski altındaki kişiler
 • Risk altındaki kadınlar
 • Gençler
 • Başvuru sahibi kuruluşlar tarafından belirlenen diğer yetersiz hizmet alan gruplar

Başvuru sahiplerinin, konsept notlarında ve uygulama dönemi boyunca faaliyetlerinin çevre dostu olma özelliğini dikkate almaları özellikle teşvik edilmektedir.

Projede, hassas durumdaki gruplarla çalışmayı hedefleyen ve yerel paydaşlarla işbirliği içinde çalışma deneyimine sahip yerel kuruluşlara öncelik verilecektir. Ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığı (GİB), İl Millî Eğitim Müdürlüğü (İMEM), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM), özellikle Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) ve belediyeler dahil olmak üzere yerel kamu kurumları ile kurulan veya önerilen işbirlikleri/anlaşmalar, konsept not değerlendirme sürecinde önemli bir değer olarak kabul edilecektir.

Olası Müdahale Alanları:

Çağrının coğrafi kapsamı, özellikle görece daha az hizmet alan bölgelere odaklanmak üzere Türkiye genelidir. GIZ’in önceliği, bu bölgelerde hak ve ihtiyaç temelli hizmetler sağlamaktır. Bu nedenle, TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN önerdikleri müdahale alanının hedef grubu için “neden hizmetlerin yetersiz bulunduğunu” konsept notlarında açıklamaları gerekmektedir. Müdahale alanındaki yerel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara cevap verecek faaliyetleri belirlemeleri gerekmektedir. Başvuru sahipleri, uygulamaları açısından yalnızca bir il için başvuru yapabilecektir.

Finanse edilecek faaliyetler:

Başvuru sahiplerinin faydalanabilmesi için aşağıdaki faaliyetler örnek olarak verilmiştir:

Farklı mülteci gruplarının ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarının barış içinde bir arada yaşamasını kolaylaştıracak Sosyal Uyum faaliyetleri: sosyal ve kültürel faaliyetler (şehir gezileri, konuşma ve gençlik kulübü faaliyetleri, sosyal geziler, tabiat gezileri, gastronomi turizmi faaliyetleri vb.), sanat faaliyetleri (hobi saatleri, sanat atölyeleri, piknikler, drama kursları vb.), mahalle projeleri, özel gün etkinlikleri, festivaller, spor etkinlikleri ve kültürlerarası öğrenmeye yönelik çalıştaylar/etkinlikler.

Yaygın eğitim faaliyetleri: dil kursları, mesleki kurslar, yaşam becerileri kursları, istihdam ile ilgili eğitimler, konuşma kursları vb.

Yaygın eğitim faaliyetleri uygulayacak STK’lerin MEB ile bir protokolünün bulunması ya da protokol eksikliğinden dolayı uygulamada olası gecikmeleri önlemek üzere mevcut bir başvurusunun bulunması önemlidir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yaygın eğitim faaliyetleri için tasarlanan ve uygulanan müfredatı kullanmaları tercih edilmektedir. Dil kursları da hedef grupların ev sahibi toplumla günlük etkileşimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanabilir.

Koruma faaliyetleri: danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri, kişisel koruma desteği ve vaka yönetimi (kişisel psikososyal destek, grup psikososyal destek, aile birleşimi, yasal haklar ve sosyal haklar ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık, arazi, mülk ve konut hakları, acil durumda konaklama desteği vb.); mobil koruma hizmetleri, yönlendirmeler (kamu ve sivil aktörlere hukuki, sosyal, eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin yönlendirme, çeviri ve ulaşım vb.); koruma farkındalığı[1], güçlendirme (bilgi masaları, hukuki haklara ilişkin farkındalık oturumları, sosyal hizmetler, katılımcı ihtiyaç değerlendirmesi, dayanışma grupları/mülteci komiteleri vb.)

Ev sahibi Türk toplumun sosyal uyum tedbirleri için yaklaşık %40, koruma hizmetleri için azami %20 ve yaygın eğitim hizmetleri için ise yaklaşık %30 oranında katılımı hedeflenmektedir.

Genel olarak, tüm faaliyetlerde katılımcıların yaklaşık %50’si kadın olmalıdır. Cinsiyet dağılımı, bazı durumlarda, önerilen projelerde ele alınan hedef gruplara göre değişiklik gösterebilir. Ancak GIZ, finanse edilecek projeleri seçerken kadın ve erkeklerin sunulan hizmetlerden genel olarak eşit düzeyde yararlanmasını gözetecektir.

Tamamlayıcı faaliyetler: Ulusal ve yerel paydaşlarla koordinasyon toplantıları, işbirliği ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla diğer kamu veya sivil toplum aktörleriyle yapılandırılmış veya hedef odaklı bilgi paylaşımları, sosyal girişimcilik faaliyetleri.

Kalite standartlarının belirli ölçüde karşılanması koşuluyla, faaliyetlerin uygulanmasına yönelik yenilikçi çevrimiçi yaklaşımlar ve uzaktan katılım yöntemlerine yer verilen başvurular da değerlendirme kapsamına alınacaktır.

Uygun başvuru sahipleri:

Projeye yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (örneğin dernekler, inisiyatifler ve vakıflar) başvurabilir.

Tüm başvuru sahipleri:

 • Çağrıdan en az beş (5) yıl öncesinde kurulmuş olmalı ve hassas gruplara yönelik dış finansmanlı projelerde (tercihen yukarıda tanımlanan faaliyet alanlarında) en az iki (2) yıllık deneyime sahip olmalıdır,
 • Önerilen proje bölgesinde en az üç (3) yıllık kanıtlanabilir deneyime sahip olmalıdır,
 • Tek bir projede 180.000 TL veya 10.000 Avro tutarlarında fon yönetme deneyimine ve iyi oluşturulmuş bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır (seçilen kuruluşlar daha sonra mali uygunluk açısından ziyaret edilecektir),
 • Bünyesinde bir proje yöneticisi/sorumlusu ve deneyimli bir finans görevlisi veya yeminli mali müşavir (YMM) bulundurmalıdır,
 • Koruma sektöründe en az bir (1) yıl deneyim sahibi olmalıdır,
 • Tüm başvuru sahipleri, projelerinin koruma hizmetlerini içermesi gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, başvuran STK’ler en az bir CLIP 2 müdahale alanında daha (yaygın eğitim veya sosyal uyum) hizmet sunmalıdır,
 • Projelerini ildeki hassas gruplara göre tasarlamalıdır. Mülteciler arasında ayrım yapmayan “tek-mülteci yaklaşımı” önemle teşvik edilmektedir,
 • Önerdiği müdahale alanında hedef grubunun neden yetersiz hizmet aldığını açıklamalıdır,
 • Merkezî ve yerel düzeydeki paydaşlarla (örneğin sosyal hizmet merkezleri, belediyeler vb.) ilişkiler hususunda kanıtlanabilir deneyimi olmalıdır. İlgili protokoller/izinler/kamu kurumları ile devam eden süreçlere ilişkin kanıtlar, uygulama başlamadan önce sunulacaktır. Böyle bir durum söz konusu değilse, başvuru sahibinin son iki (2) yıl içinde önerilen çalışma alan(lar)ında işbirliği ile daha önceden deneyim sahibi olduğunu kanıtlamış olması gerekir,
 • İletişim ve raporlama için İngilizce (öncelikli) ve/veya Türkçe dil yeterliliği olmalıdır.

Projelerin hacmi ve GIZ’in sunacağı destek türü

CLIP 2, uygulama ortaklarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Her yerel inisiyatif, 20.000 ila 100.000 Avro arasındaki fonlar için başvuruda bulunabilecektir. Projenin süresi 10 ila 14 ay arasında olup uzatma olanağı da mevcuttur ve proje en erken Ocak 2023 veya en geç Mart 2023’te başlayacaktır.

Projenin uygulanması sırasında uygulama ortaklarına GIZ ve mentörlük yapan deneyimli STK’ler tarafından teknik destek sağlanacaktır. Bu destek, ortakların kapasitelerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterecektir.

Tüm ortaklar aşağıdaki destekleri alacaktır:

 • Başvuru sürecinde yardım masası desteği,
 • Görünürlük rehberleri, ortaklık çerçevesi, finans yönetimi şablonları, izleme şablonları ve gösterge rehberleri, iletişim kişileri vb. de dahil olmak üzere tüm ilgili bilgileri içeren bir hoş geldiniz paketi,
 • Teknik prosedürlerin ve mali yönetimin açıklanması amacıyla her proje için bir başlangıç toplantısı,
 • GIZ standartları ve prosedürleri hakkında düzenli mali ve teknik destek,
 • Proje uygulama alanlarında düzenli teknik destek,
 • GIZ ve donörler de dahil olmak üzere projenin diğer paydaşları tarafından düzenli saha ziyaretleri.

Buna ek olarak, uygulayıcı ortaklar, büyük ölçekli STK’lerden mentörlük desteği de dahil olmak üzere, GIZ’in kurumsal gelişim ve yönetim alanlarındaki ve kurumların ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak şekillendirilecek temel koruma alanlarındaki özel kapasite geliştirme faaliyetlerine katılma fırsatı bulacaklardır.

GIZ, CLIP 2 kapsamında aşağıdaki kalemlere yönelik destek sağlamamaktadır:

 • Kredi programları
 • Arazi, taşıt veya ilaç alımı
 • Yüksek bakım maliyeti içeren projeler
 • Götürü ödemeler — tüm giderler kanıt karşılığında ödenmektedir
 • Tamamen veya büyük ölçüde inşaat faaliyetlerinin finansmanını hedefleyen projeler
 • Ayni temel yardım kalemleri
 • Nakit yardımı (şartlı ve şartsız)
 • Başvuru sahiplerinin faaliyet gösterdikleri il dışında yeni ofisler açması

Daha fazla bilgi için, lütfen Yerel İnisiyatiflere Yönelik Bütçe Rehberi‘ni inceleyiniz (Ek 2.b’ye bakınız).

İzleme ve Değerlendirme:

Her projenin ilerleyişi hakkında izleme, ölçme, değerlendirme ve raporlamanın nasıl yapılacağını ortaya koyan bir sisteminin bulunması gerekir. Tüm projelerin deneyimli bir İ&D uzmanıyla birlikte oturmuş bir veri tabanının (örneğin uygulama ve faydalanıcı bilgilerinin izlenmesine yönelik işlevsel bir veri tabanı/Excel tablosu, nitel ve nicel raporlama araçları) bulunması beklenmektedir. GIZ, ortaklarına veri tabanlarının ve İ&D araçlarının iyileştirilmesi konusunda tavsiye ve eğitim sunmaktadır.

Proje süresi boyunca[2], GIZ aşağıdaki araçlar aracılığıyla düzenli olarak bilgi toplayacaktır:

 • Yazılı raporlar:
  • Üç aylık ilerleme raporu
  • Sözleşme bitiminde sunulacak nihai rapor
 • Göstergelere dayalı aylık veri tabanı belgeleri
 • Düzenli izleme ziyaretleri (GIZ ve diğer ilgili paydaşlar tarafından)
 • Hizmetlerin kalitesi ve etkisine ilişkin üçüncü taraf ilerleme değerlendirmeleri (bir danışman tarafından)
 • GIZ’den gelen diğer talepler (gerektiğinde)
 • Hem uygulayıcı ortakların hem de GIZ’in uygulayacağı nitel İ&D anketleri, odak grup tartışmaları ve kilit bilgilendirici görüşmeleri
 • Düzenli İ&D Çalışma Grupları ve Koordinasyon Toplantıları

Basitleştirilmiş Mantıksal Çerçeve Şablonu’nda (lütfen Ek 3’e bakınız) daha fazla bilgiye yer verilecektir.

Basitleştirilmiş mantıksal çerçeve şablonundaki göstergelere ek olarak, ilgili faaliyetlere ve hedef gruplara göre diğer nicel ve nitel göstergeler proje seçiminin akabinde her bir uygulama ortağı ile birlikte ana mantıksal çerçeve şablonu üzerinden kararlaştırılacaktır. Bu göstergeler, ortakların nihai tekliflerindeki mantıksal çerçevelerinin bir parçası olacaktır.

Başvuru Süreci:

Başvuru sahibi kuruluşların uygun kabul edilebilmeleri için aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

 • Bir konsept not
 • Mantıksal çerçeve
 • Türk Lirası değerinde bütçe
 • Kurumsal kapasite beyanı
 • Kurumun protokol ve anlaşmalarının birer nüshası (varsa)
 • Kurumun resmî kayıt belgelerinin birer nüshası

Sözleşme ve raporlama dili İngilizce olacaktır. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin konsept notlarını İngilizce olarak sunmaları beklenmektedir. Tercüme için herhangi bir kaynağın bulunmadığı durumlarda, Türkçe konsept notlar da kabul edilebilecektir. Başvuru sahibi kuruluşlar başvurularını eksiksiz bir şekilde 5 Ekim 2022 tarihine kadar clip[email protected] adresine göndermelidir.

Başvuru sürecinde, 16 Eylül 2022 tarihinde Türkçe, 20 Eylül 2022 tarihinde İngilizce olarak saat 10:00-12:00 arasında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Katılmak isteyen kurumların 14 Eylül 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta göndererek toplantılara kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bu belgeleri hazırlamadan önce lütfen rehberde verilen bilgileri dikkatlice inceleyiniz. Başvuru sahibi kuruluşların ekteki şablonları kullanmaları gerekmektedir. Daha fazla teknik desteğe ihtiyaç duymanız halinde, [email protected] e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz. Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde iletişime geçebilirsiniz.

Seçim Süreci:

GIZ, alandaki GIZ çalışanlarından oluşan bir komite aracılığıyla konsept notu başvurularını değerlendirecek ve onaylayacaktır. Kısa listeye kalan başvuru sahiplerinin projeleri, ilgili kamu paydaşları ve donör kuruluşların da dahil olduğu CLIP 2 danışma kurulu tarafından incelenecektir. Bu açık çağrı aracılığıyla desteklenecek başvuru sayısının sınırlı olduğunu lütfen unutmayınız. Sözleşme yapmak üzere seçilen uygulama ortaklarından, GIZ’in talebi üzerine daha kapsamlı bir proje teklifi, bütçe, mantıksal çerçeve ve diğer ilgili belgeleri sunmaları beklenecektir. Bu belgelerin hazırlanmasında ortak kuruluşlar GIZ’den teknik destek alacaktır.

Zaman Çizelgesi:

 • Çağrının duyurulması: 5 Eylül 2022
 • Başvuruların sunulması için son tarih: 5 Ekim 2022
 • Türkçe bilgilendirme toplantısı: 16 Eylül 2022
 • İngilizce bilgilendirme toplantısı: 20 Eylül 2022
 • Ön seçim sonuçlarının duyurulması: 24 Ekim 2022
 • Sözleşme yapılacak ortakların duyurulması: 16 Kasım 2022

Eklere ulaşmak için tıklayın.

Ek 1: Konsept Not Şablonu,

Ek 2.a: Bütçe Şablonu,

Ek 2.b: Yerel İnisiyatiflere Yönelik Bütçe Talimatları,

Ek 3: Mantıksal Çerçeve Şablonu,

Ek 4: Kurumsal Kapasite Beyanı Şablonu.

İletişim bilgileri/Yardım masası

[email protected]

0549 561 14 16 (12:00 – 17:00)

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Sivil toplumdaki tüm kariyer, etkinlik, burs, hibe ve eğitim duyurularına daha hızlı ulaşmak için WhatsApp topluluğumuza şuradan katılın!

Yorumlar

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Haberler