Derneklerin mülki idare amirliğine vermeleri gereken bildirimler nelerdir?

VACANCY: Monitoring & Evaluation Expert
VACANCY: Monitoring & Evaluation Expert

a) Derneğin genel kurul toplantısı ve organlarına seçilenlerin idareye bildirimi: 
Dernekler, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (EK-3) yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” formunu doldurarak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılması halinde, genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, dernek yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında görevli bulunanlarda değişiklik olması durumunda da bu değişikliği izleyen otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliği ekinde (EK-25) yer alan “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” formunun doldurularak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine verilmesi gerekmektedir.

b) Dernek ikametgâhında yapılan değişiklik bildirimi:
Dernekler, yönetim kurulu kararıyla derneğin ikametgâhında değişiklik yapabilirler.

Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen bu değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (Ek-24) yer alan “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” formunu doldurmak suretiyle, bu değişikliği izleyen otuz gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Ayrıca, dernek ikametgâh adresinin tüzükte belirtilmiş olması halinde tüzük değişikliği yapılması gerekmektedir.

c) Dernek adına gayrimenkul alımında yapılması gereken bildirim:
Dernekler, edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği ekinde(Ek-26) yer alan “Taşınmaz Mal Bildirimi” formunu doldurarak dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmeleri gerekmektedir.

d- Yurt dışından yardım alınması durumunda yapılması gereken bildirim: 
Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Derneklerin, yurtdışından yardım almaları durumunda Dernekler Yönetmeliği’nin ekinde (EK- 4) yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” formunu doldurarak derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

e- Derneğin temsilcilik açması durumunda yapılması gereken bildirim:
Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından temsilciliğin açıldığı yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Dernek Yönetmenin En Kolay Yolu www.dernx.com

Resmi defterlerinizi, üyelerinizi, aidat ve bağışlarınızı Dernx ile kolayca yönetin.

Sivil Toplum Kuruluşunuzun, sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi için STK Master’dan destek alabilirsiniz. 

www.stkmaster.com

Kaynak; www.dernekler.gov.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler