Kent Çalışmaları Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor!

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştirmeye çalışan disiplinlerarası çalışmaları teşvik etme, bu çalışmalar arasında işbirliğini geliştirme ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırma amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Amaç
Kent Çalışmaları Ödülleri; fiziki, mimari, idari, ekonomik, toplumsal, kültürel, tarihî ve benzeri boyutlarıyla kenti konu edinen bilimsel çalışmaları, akademik uğraşlarını kent ve kent meseleleri üzerine yoğunlaştırmış bilim insanlarını ve kentlerin gelişimine katkısı bulunan kişileri ve kurumları / kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek için Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Ödül Kategorileri ve Kapsam
Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini açıklayan ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik ve benzeri boyutlarıyla kentleri konu edinen ve kentlerin sorunlarına çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri’nin kapsamına girmektedir.

Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride verilmektedir.

İlgili eserin kent çalışmaları alanında hazırlanmış olması başvurunun gerek ve yeter şartıdır.

Tüm başvuru ve değerlendirme süreçleri sadece http://kentcalismalari.com/ web sitesi üzerinden, çevrimiçi ortamda yürütülür.

Genel Başvuru Şartları

  • Başvuru sahipleri Türk ya da yabancı uyruklu olabilir fakat başvurulan eserin Türkiye kentleri ile ilgili olması gerekir.
  • Başvuru sahiplerinin akademik kurum ve kuruluşlarda hâlihazırda görevli olması gerekmez.
  • Başvuru, sadece eser sahibi tarafından ve tek bir ödül kategorisi için yapılır.
  • Başvurulan eser en fazla iki yazarlı olabilir. İki yazarlı çalışmalarda, üyelik almayan yazarın öz geçmişi ve başvuru dilekçesi başvuruya eklenir.
  • Başvuru sahiplerinin ve belediyenin karşılıklı haklarını korumak üzere başvuru sahiplerinden bir taahhüt formu doldurmaları beklenir.
  • Kent Çalışmaları Ödülleri’nde ödül kazananlar, aynı eserle ve/veya söz konusu eserden üretilmiş çalışmalarla tekrar başvuru yapamaz. Bunlar dışında farklı eserlerle tekrar başvuru yapabilir.
  • Kent Çalışmaları Ödülleri’ne başvurmuş ancak ödül almamış eser sahipleri diğer şartları sağladıkları takdirde sonraki yıllarda farklı bir eserle yeniden başvurabilir.
  • Eserler PDF ya da MS Word formatında ve taranabilir olmalıdır.

Kategorilere Özel Koşullar

Makale Ödülü

Başvurulan makalenin atıf indekslerinde (WoS İndeksleri, Scopus vb.), alan indekslerinde (Econlit, Sociological Abstract vb.) ya da TRDizin tarafından taranan bir dergide, son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir.

Doktora Tezi Ödülü
Başvurulan doktora tezinin, son beş yıl içerisinde savunulmuş ve tez jürisi tarafından başarılı bulunmuş olması gereklidir.

Doktora tezinin, Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş; yurtdışında tamamlandıysa diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Kitap Ödülü
Başvurulan kitabın, ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından son beş yıl içerisinde yayımlanmış olması gereklidir.

Başvurulan kitabın ISBN’si mutlaka girilmelidir.

Kitap Ödülü’ne ancak telif eserler ile başvurulabilir. Edisyon, derleme ve benzeri türdeki çalışmalar ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü’ne doğrudan başvuru yapılmamaktadır.

Jüri Özel Ödülü; kent çalışmaları alanına dikkate değer katkılarda bulunmuş gerçek kişileri veya kurumları/kuruluşları onurlandırmak üzere verilir. Jüri, ödül verilecek kişiyi veya kurumları/ kuruluşları doğrudan kendisi belirler.

Değerlendirme Süreci
Değerlendirme süreci; teknik değerlendirme, hakem değerlendirmeleri ve jüri değerlendirmesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır:

1. Teknik Değerlendirme
Eserin başvuru şartlarına uygunluğu ve adayın bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.
Her bir eser için benzerlik raporu alınır.
Şartları sağlayan eserler, alanında uzman en az iki hakeme gönderilir.

2. Hakem Değerlendirmesi
Hakemler; eserleri, Kent Çalışmaları Ödülleri için geliştirilen “Değerlendirme Kriterleri” uyarınca değerlendirir.
Hakem değerlendirmeleri Düzenleme Kurulu’nda toplanır.
Düzenleme Kurulu, hakemlerden gelen raporlara dayanarak her eser için bir değerlendirme raporu hazırlar.
Hakem değerlendirmelerinin neticesinde her bir kategoride ilk 5’e giren eserler nihai değerlendirme için Jüri’ye sunulur.

3. Jüri Değerlendirmesi
Jüri üyeleri, son aşamaya kalan aday eserleri önce bireysel olarak inceler ve ardından bir araya gelerek kanaatlerini paylaşırlar. Değerlendirmeleri neticesinde ilgili kategoride ödüle hak kazanan eserlere karar verirler.
Jüri, Değerlendirme Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde her bir kategoride ödül almaya
değer gördüğü eserleri belirler.
Jüri, herhangi bir kategoride gerek görürse teşvik ödülü verebilir.

Değerlendirme Kriterleri

Hakemler ve Jüri Üyeleri, aday eserleri aşağıdaki kriterleri dikkate alarak değerlendirirler:

1. Bilimsel/ Akademik Katkı
Eser; kent çalışmaları alanına kavramsal, kuramsal ya da metodolojik bakımdan katkı sağlamalıdır.

2. Yenilik ve Özgünlük
Eserin ileri sürdüğü fikirler, öneriler, çözümler ile sonuçlar yenilik ve özgünlük taşımalıdır. Kent çalışmaları alanında sosyal, yapısal ya da bilimsel bir boşluğu doldurmalı yahut bir soruna (alternatif) çözüm/ çözümler sunmalıdır.

3. Uygulanabilirlik ve Yaygın Etki
Eserin ya da eserin önerileri uygulanabilir olmalı ve uygulayıcılara (bakanlıklar, yerel yönetimler, STK’lar vb.) pratik katkılar sunmalıdır. Ayrıca yeni araştırma fikirlerinin ve sorularının geliştirilmesine katkı sağlamalıdır.

4. Literatürün Kapsayıcılığı
Eser, alanındaki son dönem literatürü; araştırmanın yazılma gereksinimini karşılayan, araştırma amacına ve sorularına temel oluşturacak şekilde kapsamlı ve karşılaştırmalı olarak ele almalıdır.

5. Yöntem ve Araştırma
Eserin yöntem kısmı açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Yöntem kısmında; araştırmanın; yaklaşımı (nitel/nicel), tipi (keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı), yöntemi (deney, alan taraması, alan araştırması vb.) ve tekniği (anket, içerik analizi, derinlemesine görüşme vb.) ifade edilmeli, çalışma grubunun/örneklemin araştırma problemine uygunluğu, niteliği ve içeriği açıklanmalı, veri toplama araçlarının araştırmanın amacına uygunluğu, geçerliliği ve güvenirlik sonuçları açıklanmalı, araştırmanın, veri toplama ve analiz süreci hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

6. Dil ve Anlatım
Eserin bütününde duru bir dil ve anlatım tercih edilmeli, ifadeler açık ve net olmalıdır.

Takvim
Her kategoride ödüle hak kazananlar ile ödül takdim töreninin yeri ve tarihi web sitesinde ilan edilir. Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde başvuru, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi ve benzeri iş ve işlemlerin takviminde ve kriterlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler web sayfasında ilan edilir.

Son başvuru tarihi:

31 Temmuz 2023

Başvuru kılavuzunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler